Choryně - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Současnost obce

CHORYNĚ
 
    Obec leží 6 km severozápadně od Valašského Meziříčí a prochází jí silnice z Valašského Meziříčí,která se severně od obce napojuje na silnici Valašské Meziříčí-Hranice. Jihovýchodním směrem vede odbočka na Kladeruby a Kelč. Nejbližší železniční stanice Lhotka nad Bečvou (2km).Pošta v místě,matrika Lešná.Obec leží na pravém břehu říčky Juhyně při jejím soutoku s Bečvou.Středem obce protéká potok Pastevník,který je pravobřežním přítokem Juhyně. Nadmořská výška 274 m.
 
    V katastru obce se nacházejí dvě zvláště chráněná území a to Přírodní památka Choryňská Stráž a Přírodní rezervace Choryňský mokřad.
Flóra obce je ve srovnání s okolními obcemi bohatá,je však soustředěna jen do některých částí katastru – na Choryňskou Střáž a okolí. Choryňský mokřad,lom pod Lhotou u Choryně. Z orchidejí se vyskytuje nejméně 7 druhů: nejvzácnější je vstavač kukačka(roste jen na jedné louce na Choryňské Střáži a je to v západní polovině okresu Vsetín jediná lokalita),vstavač mužský,vstavač bledý.Z dalších vzácnějších druhů rostlin se vyskytují: záraza alsaská(Choryňbská Stráž,je to jediná lokalita v okrese Vsetín),modřenec chocholatý(Choryňská Stráž,lilie zlatohlavá.
 
   V rámci obce bylo zjištěno na 210 druhů ptáků z toho 103 hnízdí.Ze vzácnějších druhů se vyskytují:čáp černý(hnízdí v lesích Doubravě a za Choryňským mokřadem,datel černý,ťuhýk obecný,ťuhýk šedý,strnad rákosní,ledňáček říční(nepravidelně hnízdí 1-2 páry na Bečvě,častý je při potulce na Bečvě,Juhyni,na rybnících a štěrkovnách),moták pochop a vzácné vodní druhy ptáků,zejména kachen,bahňáků,rybáků a racků.
 
    K dalším zajímavostem patří geologické jevy a paleontologické nálezy. V okolí Choryně jsou nepříliš hluboko pod povrchem prvohorní horniny,v Doubravě se kdysi i těžilo uhlí.Na levém břehu Bečvy po Choryňskou Stráží se nacházejí balvany z těšinitu,který je sopečného původu,a které sem byly zavlečeny při posunu hornin v průběhu alpínského vrásnění před miliony lety.Na území obce se nachází několik starých vrtů,které sloužily k hledání ložisek ropy a zemního plynu.V korytě Bečvy byly také odkryty vzácnější horniny,např.menility.Významná jsou paleontologická naleziště se schránkami vodních živočichů,dokonce i s otisky ryb.Nejcennější bylo objeveno podél levého břehu B ečvy mezi mostem s ústím Juhyně,další jsou na levém břehu naproti Lhotky n.B.a na pravém i levém břehu v okolí ústí Mřenky.Paleontologické zbytky lze jinak nalézt všude po obou březích Bečvy,kde došlo vodní erozí a odnosem štěrků a zvětralin při povodni v roce 1997 k obnažení na skalní podloží.
 
Turiské jsou u nás vítáni
    Obcí vede značená cykloturistická trasa vedoucí z Valašského Meziříčí do Kelče.
Na její trase jsou dvě vhodná místa k občerstvení : Výletiště Pod Hrázkou a restaurace U Podmolů(střed obce).

 

Občanská vybavenost
 

 • Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín
  příspěvková organizace
 • Pošta Choryně
 • Zdravotnická ordinace
 • Prodejna Jednoty
 • Prodejna Staňková Milena
 • Restaurace U Podmolů
 • Bistro Pod Hrázkou
 • Autoopravna Vozák
 • Autoopravna Staněk

Dopravní dostupnost